WOJ v. Gotham, Warmups, Sidelines, Misc. - StevenLPrice